Category Archives: Aktualności

Zapytanie szkolenie


Aktualności

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: Szkolenie z pracy metodą programu edukacyjno-terapeutycznego z Princetown Child Development Institute z USA wraz z wizytą studyjną pozwalającą na poznanie praktycznego zastosowania metody w prowadzonej przez podmiot placówce.

treść zapytania – Zapytanie-ofertowe_szkolenie

Zapytanie zakup literatury fachowej


Aktualności

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: Zakup literatury specjalistycznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup pozycji książkowych zgodnie z wykazem z załącznika nr 1.

Zamówienie obejmuje zakup i dostarczenie wskazanych pozycji książkowych na adres Stowarzyszenia Twoje Życie w Twoich Rękach ul. Kościuszki 35, 44-100 Gliwice w terminie do 15.11.17r.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

treść zapytania – Zapytanie-ofertowe_książki

wykaz książek – Książki wykaz

zapytanie ofertowe z dnia 06.10.2017


Aktualności

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu kuchni molekularnej dla organizacji pozarządowej w ramach projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

treść zapytania – zapytanie z dnia 6.10

zaproszenie do składania ofert -doradca zawodowy


Aktualności

W związku z realizacją przez Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie w partnerstwie z Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej z Katowic projektu pt.: „ODMIEŃ SIEBIE I WEJDŹ NA RYNEK PRACY!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa 7 Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza do złożenia ofert na usługi doradztwa zawodowego w zakresie opracowania Indywidualnego Planu Działania dla uczestników/czek projektu

treść ogłoszenia – zapytanie

załączniki – ab7-1-3 RPO SL – zapytanie doradca zawodowy-zalaczniki

Menu