Konkurs FIO

wpis w: Aktualności | 0
OGŁOSZENIE Z DNIA 24.04.2017 R. O KONKURSIE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH – ŚLĄSKIE LOKALNIE 

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny „Ramża” oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ogłaszają nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2017: realizacja lokalnych przedsięwzięć

Cel konkursu: zwiększenie zaangażowania obywateli (grup nieformalnych i samopomocowych) oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw służących rozwojowi społeczności lokalnych na obszarze województwa śląskiego.

Adresaci konkursu:

 • Młode podmioty, czyli młoda organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, który został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację. Roczny budżet podmiotu nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł.
 • Grupy nieformalne – nie mniej niż 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupy nieformalne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie samodzielnie lub z innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dotacje można przeznaczyć na realizację lokalnych przedsięwzięć w sferach pożytku publicznego, czyli m.in. w obszarze:

 • pomocy społecznej, działalności charytatywnej,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

  ŚRODKI FINANSOWE  PRZEZNACZONE NA DOFINANSOWANIE DOTACJI W 2017 ROKU: 

335.000,00 złotych

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:      

19 maja 2017 r., godzina 23:59:00

WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Okres realizacji projektów mieści się w przedziale od 3 lipca do 31 października 2017 roku.

Kwota wnioskowanej dotacji: 500 złotych – 5.000 złotych.

Wkład własny:  minimum 10%  (wnoszony w formie finansowej lub osobowej)

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie

www.slaskielokalnie.pl

Ocena będzie obejmowała kryteria formalne (zgodność wniosku z Regulaminem) oraz merytoryczne (trafność, spójność i racjonalność działań, oddziaływanie, zaangażowanie, skuteczność, racjonalność i adekwatność nakładów). Ocena będzie dokonywana przez niezależnych ekspertów. Będzie miała charakter punktowy. Od oceny merytorycznej nie będzie przysługiwała możliwość odwołania.

Gdzie szukać informacji?

 • na stronie projektu: slaskielokalnie.pl
 • za pośrednictwem infolinii – tel.: 881 201 333 (od poniedziałku do piątku w godz.9.00-16.00)
 • w Biurach Partnerskich Projektu 

 Pełny tekst Regulaminu konkursu dostępny na stronie: www.slaskielokalnie.pl

Konkurs jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich