FRES » Cele fundacji

Cele fundacji

 

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej, wzmocnienie trzeciego sektora oraz osób de faworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń oraz innych form działalności oświatowej i informacyjnej.
 2. Prowadzenie doradztwa, poradnictwa specjalistycznego i udzielanie informacji
  w zakresie ekonomii społecznej.
 3. Prowadzenie badań, analiz oraz działalności wydawniczej.
 4. Organizowanie akcji promocyjnych, kampanii społecznych, imprez masowych upowszechniających ideę ekonomii społecznej.
 5. Inicjowanie i podtrzymywanie kontaktów między przedstawicielami różnych krajów, społeczności i związków wyznaniowych, które służyć mają nawiązaniu współpracy, wsparciu rozwoju ekonomii społecznej, demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, miejsc pracy, edukacji, zapobieganiu nierównościom społecznym.
 6. Pomoc finansową i rzeczową udzielaną osobom, organizacjom lub instytucjom
  w ramach prowadzonych programów grantowych.
 7. Aplikowanie do innych instytucji, w tym Unii Europejskiej, o fundusze i dotacje na wsparcie celów statutowych Fundacji.
 8. Wykorzystywanie technik multimedialnych zwłaszcza internetu w kierunku rozwoju ekonomii społecznej.
 9. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wszelkim formom dyskryminacji,
  w tym rasowej, płciowej.
 10. Upowszechnianie wiedzy i rozwiązań w zakresie równych praw kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach życia.
 11. Wspieranie i pomoc osobom bezrobotnym (zwłaszcza pozostającym długotrwale bez pracy), osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, dzieciom i młodzieży oraz wszystkim osobom potrzebującym wsparcia i pozostającym w trudnej sytuacji życiowej.
 12. Inicjowanie i budowanie partnerstw, koalicji oraz inicjatyw ukierunkowanych na integrację społeczną, wspieranie uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.
 13. Współpracę z organizacjami i instytucjami samorządowymi, naukowymi, społecznymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie wymiany informacji, doświadczeń, realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz udzielania pomocy w obszarze celów działania Fundacji.