FRES » Oddział Tychy

Oddział Tychy

Od 2015 roku Fundacja aktywnie działa na terenie miasta Tychy. Efektem tej działalności jest nawiązanie współpracy z Urzędem Miasta Tychy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tychach oraz tyskimi organizacjami pozarządowymi. W listopadzie 2016 r. Zarząd Fundacji powołał Oddział terenowy Fundacji w Tychach.

W tym czasie udało się nam zrealizować następujące zadania:

  1. Projekt „Strefa Seniora – aktywny tyski senior” – zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Tychy, czas trwania od 15.09.2016 do 30.09 2016 r. Celem zadania było uruchomienie klubu seniora na Osiedlu A w Tychach, w ramach którego prowadzony był program edukacyjno-integracyjny dla seniorów.
  2. Projekt „Strefa Seniora na Osiedlu A w Tychach” – zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Tychy w trybie małych grantów, czas trwania 01.10.2016-28.12.2016. Celem zadania była aktywizacja społeczna i integracja seniorów. Prowadzone były zajęcia dla seniorów: edukacyjne, ruchowe, artystyczne, komputerowe, spotkania poświęcone pasjom i zainteresowaniom seniorów. Seniorzy opracowali i zrealizowali miniprojekt dla przedszkolaków.
  3. Projekt „Profilaktyka przez muzykę” – zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Tychy w trybie małych grantów, czas trwania 05.09.2016 – 30.11.2016r. Celem zadania było przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, dotykającym młodzież zamieszkałą na terenie Osiedla Osada w Tychach. W ramach zadania prowadzona była profilaktyka uzależnień poprzez systematyczne spotkania z instruktorem terapii, realizowane były warsztaty muzyczne w wyniku których powstał utwór muzyczny i nagrany został teledysk, a dla społeczności lokalnej zorganizowano spotkanie integracyjne połączone z koncertem.
  4. Projekt „Mogę więcej! Wsparcie osób niepełnosprawnych z Miasta Tychy w rehabilitacji” – zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Tychy, czas trwania 01.09.2016-31.12.2016 r. Celem zadania było zwiększenie aktywności społeczno-osobistej, wzrost zaradności i umiejętności pełnienia ról społecznych przez osoby niepełnosprawne, zamieszkałe w Tychach. Celom tym służyły działania wpływające na wzrost samooceny osób niepełnosprawnych, odzyskanie wewnętrznej harmonii, która jest warunkiem aktywności społecznej, wzrost umiejętności radzenia sobie z emocjami i kryzysami.

 

W 2017 roku Fundacja kontynuuje działania kierowane do młodzieży na terenie Osiedla Osada oraz działania na rzecz seniorów na Osiedlu A w Tychach. Realizowane są dwa zadania:

  1. “Mamy pasję” – środowiskowy program profilaktyki selektywnej – zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Tychy w trybie małych grantów, czas trwania 15.01.2017-31.03.2017. Celem zadania jest wsparcie środowisk wychowawczych młodzieży oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym. W ramach zadania planujemy realizację programu profilaktycznego NOE, cyklu warsztatów dotyczących uzależnień oraz prowadzenie działań z zakresu pedagogiki ulicy i animacji czasu wolnego, zarówno w środowisku lokalnym, jak i w formie wyjść/wycieczek dla młodzieży.
  2. „Seniorki i Seniorzy na Osiedlu A – Aktywnie, Artystycznie, Ambitnie” zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Tychy, czas trwania 02.01.2017-31.03.2017. Celem zadania jest rozwój aktywności i integracji społecznej seniorek i seniorów uczestniczących w zajęciach w Strefie Seniora. Strefa Seniora otwarta jest 5 dni w tygodniu. Jest miejscem spotkań, rozmów, wymiany poglądów. Organizowane są ponadto zajęcia tematyczne: artystyczne, ruchowe, integracyjno-rozwojowe, wycieczki i wyjścia. Seniorki i seniorzy mogą korzystać z kącika informacyjnego, w którym udostępniane są informacje nt. wszelkich działań kierowanych do seniorów na terenie Miasta Tychy, mogą także samodzielnie poszukiwać informacji z wykorzystaniem komputera z dostępem do Internetu i drukarki. Zadaniem seniorek i seniorów będzie opracowanie i zrealizowanie mini projektu na rzecz społeczności lokalnej.