• Zapytanie ofertowe nr 3/BT/2017 z dnia 26.10.2017

  Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na stanowisko wychowawcy prowadzącego koło zainteresowań „Klub pozytywnie nakręconych” w związku z realizacją projektu pt. „Bezpieczna Twierdza – placówka wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

  treść zapytania – zapytanie_ofertowe_wychowawca Klub Pozytywnie Nakręconych 26.10.17

 • zapytanie na szkolenie z dnia 26.10.2017

  Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: Szkolenie z pracy metodą programu edukacyjno-terapeutycznego Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka, który jest replika Princeton Child Development Institute wraz z wizytą studyjną pozwalającą na poznanie praktycznego zastosowania metody w prowadzonej przez podmiot placówce.

  treść zapytania –Zapytanie-ofertowe_

 • Zapytanie szkolenie

  Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: Szkolenie z pracy metodą programu edukacyjno-terapeutycznego z Princetown Child Development Institute z USA wraz z wizytą studyjną pozwalającą na poznanie praktycznego zastosowania metody w prowadzonej przez podmiot placówce.

  treść zapytania – Zapytanie-ofertowe_szkolenie

 • Zapytanie zakup literatury fachowej

  Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: Zakup literatury specjalistycznej.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest zakup pozycji książkowych zgodnie z wykazem z załącznika nr 1.

  Zamówienie obejmuje zakup i dostarczenie wskazanych pozycji książkowych na adres Stowarzyszenia Twoje Życie w Twoich Rękach ul. Kościuszki 35, 44-100 Gliwice w terminie do 15.11.17r.

  Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

  treść zapytania – Zapytanie-ofertowe_książki

  wykaz książek – Książki wykaz

 • zapytanie ofertowe z dnia 06.10.2017

  Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu kuchni molekularnej dla organizacji pozarządowej w ramach projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

  treść zapytania – zapytanie z dnia 6.10

 • zaproszenie do składania ofert -doradca zawodowy

  W związku z realizacją przez Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie w partnerstwie z Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej z Katowic projektu pt.: „ODMIEŃ SIEBIE I WEJDŹ NA RYNEK PRACY!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa 7 Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza do złożenia ofert na usługi doradztwa zawodowego w zakresie opracowania Indywidualnego Planu Działania dla uczestników/czek projektu

  treść ogłoszenia – zapytanie

  załączniki – ab7-1-3 RPO SL – zapytanie doradca zawodowy-zalaczniki

Menu