Porozumienie o współpracy

W dniu dzisiejszym podpisane zostało trójstronne porozumienie o współpracy pomiędzy ROWES (reprezentowanego przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej), Powiatowym Urzędem Pracy oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, którego celem jest:

 • Tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości społecznej, rozumianego jako:
  • wsparcie przy wprowadzaniu zmian w programach współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, w zakresie:
   • zwiększenia formy powierzania zadań publicznych;
   • partnerstwa w realizacji zadań publicznych instytucji publicznych i Podmiotów Ekonomii Społecznej;
   • ułatwień dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w zakresie dostępu do lokali;
  • promowanie, zlecanie i zakup produktów i usług od Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych m.in. przy wykorzystaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, w szczególności w zakresie usług użyteczności publicznej (w tym pomocy społecznej, wpierania rodzin, niepełnosprawności, rynku pracy, itp.).
 1. Kierowanie osób spełniających kryteria §2 niniejszego Porozumienia do korzystania z usług Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, w tym do projektu, o którym mowa §4 porozumienia, po uprzednim przeprowadzeniu diagnozy predyspozycji zawodowych, potencjału, sytuacji problemowych oraz dodatkowych potrzeb w zakresie aktywizacji zawodowej kierowanych osób.
 2. Wzajemną wymianę informacji o zaoferowanym wsparciu i sposobie jego realizacji przez uczestnika do projektu.IMG_0586
do góry