Oferta ROWES2.0

Dla kogo?

Na jakich warunkach?

Co oferujemy?

Usługi animacji lokalnej

spotkania animacyjne - spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych, sektorów lub regionów

diagnoza środowiska lokalnego

budowanie partnerstw rozwojowych

dialog obywatelski - w tym konsultacje społeczne

planowanie strategiczne

Usługi inkubacji oraz wsparcie w zakresie tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów reintegracyjnych

doradztwo w zakresie funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych

doradztwo specjalistyczne (np. prawne, księgowe, finansowe, osobowe)

doradztwo biznesowe

szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych

wsparcie w ekonomizacji organizacji pozarządowych – m.in. poprzez pakiety rozwojowe (do 3000,00 zł) dla ekonomizujących się podmiotów ekonomii społecznej.

Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

dotacje na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych (maksymalnie 22000,00 zł na miejsce prac (+wsparcie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności przez pierwszy rok działalności)

doradztwo biznesowe

usługi towarzyszące wsparciu finansowemu, polegające na podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego

Promocja ekonomii społecznej

promocja sektora ekonomii społecznej

promocja przykładów dobrze prosperujących podmiotów ekonomii społecznej i partnerstw działających z ich udziałem

promocja usług i produktów podmiotów ekonomii społecznej

organizacja targów ekonomii społecznej

Zapraszamy szczególnie:

Stowarzyszenia

Fundacje

Spółdzielnie socjalne

Przedsiębiorstwa społeczne

Centra i Kluby Integracji Społecznej

Warsztaty terapii zajęciowej

Kluby sportowe (zarejestrowane w KRS)

Ochotnicze Straże Pożarne (zarejestrowane w KRS)

Koła gospodyń wiejskich (zarejestrowane w KRS)

Zakłady Aktywności Zawodowej

Spółdzielnie pracy

Spółdzielnie inwalidów i niewidomych

Kościelne osoby prawne

Powiatowe Urzędy Pracy

Gminne i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Powiatowe Urzędy Pracy

Urzędy Miast/Gmin