Oferta

Dla kogo?

 • Dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • Dla podmiotów ekonomii społecznej i ich pracowników;
 • Dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych;
 • Dla partnerów społecznych i gospodarczych, w tym przedsiębiorców.

Na jakich warunkach?

Nieodpłatnie!

Konieczne jest jedynie złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz podanie podstawowych danych.

Co oferujemy?

Usługi animacji lokalnej

 • spotkań animacyjnych – spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych, sektorów lub regionów,
 • diagnozy środowiska lokalnego;
 • budowania partnerstw rozwojowych;
 • dialogu obywatelskiego – w tym konsultacje społeczne; 
 • planowania strategicznego.

Usługi inkubacji oraz zindywidualizowanego wsparcia w zakresie tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów reintegracyjnych

Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby Integracji Społecznej, Centra Integracji Społecznej
 • doradztwo w zakresie funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych;
 • doradztwo specjalistyczne (np. prawne, księgowe, finansowe, osobowe);
 • doradztwo biznesowe;
 • szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych;
 • wsparcie w ekonomizacji organizacji pozarządowych – m.in. poprzez pakiety rozwojowe (do 3 000,00 zł) dla ekonomizujących się podmiotów ekonomii społecznej.

Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

 • dotacje na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych (maksymalnie 22 000,00 zł na miejsce prac (+wsparcie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności przez pierwszy rok działalności);
 • doradztwo biznesowe;
 • usługi towarzyszące wsparciu finansowemu, polegające na podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego.

Promocja ekonomii społecznej

 • promocja sektora ekonomii społecznej;
 • promocja przykładów dobrze prosperujących podmiotów ekonomii społecznej i partnerstw działających z ich udziałem;
 • promocja usług i produktów podmiotów ekonomii społecznej;
 • organizacja targów ekonomii społecznej.

Zapraszamy szczególnie:

 • Stowarzyszenia;
 • Fundacje;
 • Spółdzielnie socjalne;
 • Przedsiębiorstwa społeczne;
 • Centra i Kluby Integracji Społecznej;
 • Warsztaty terapii zajęciowej;
 • Kluby sportowe (zarejestrowane w KRS);
 • Ochotnicze Straże Pożarne (zarejestrowane w KRS);
 • Koła gospodyń wiejskich (zarejestrowane w KRS);
 • Zakłady Aktywności Zawodowej;
 • Spółdzielnie pracy;
 • Spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
 • Kościelne osoby prawne;
 • Powiatowe Urzędy Pracy;
 • Gminne i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej;
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie;
 • Powiatowe Urzędy Pracy;
 • Urzędy Miast/Gmin.
do góry