FRES » Projekty zrealizowane

Projekty zrealizowane

Rok 2016

  1. Prowadzenie Dziennego Domu Senior-Wigor w Mysłowicach. Celem prowadzenia Dziennego Domu Senior- WIGOR jest aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców Mysłowic (kobiet i mężczyzn) po 60 roku życia poprzez bogatą ofertę zajęć ogólnorozwojowych, terapeutycznych, edukacyjnych (np. z zakresu finansów, bezpieczeństwa) oraz zajęć relaksacyjnych, kulturalnych, prozdrowotnych, fizjoterapeutycznych, samopomocowych itp. Przełamana zostanie izolacja społeczna, bierność i apatia dotykająca środowisko osób starszych, wzrośnie integracja oraz samoświadomość potencjału i możliwości osób po 60 roku życia. Zadanie finansowane było ze środków Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020” oraz współfinansowany ze środków Gminy Miasta Mysłowice. Okres realizacji 01.01.2016-31.12.2016.
  1. Projekt „Akademia Odpowiedzialnego Obywatela” – projekt realizowany od 01.05.2016 do 31.12.2016, dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Działania realizowane były na terenie woj. śląskiego. Celem projektu było kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich wśród 45 seniorów. W ramach projektu realizowano Akademię Odpowiedzialnego Obywatela: trening umiejętności społecznych, szkolenia dotyczące aktywizacji i praw obywatelskich. Zrealizowane zostały również mini projekty przez samych seniorów.
  2. Projekt „Zielone światło dla integracji” – projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Mysłowice – czas trwania od 01.08.2016 do 31.12.2016 r. Działania realizowane na terenie miasta Mysłowice. Celem projektu była realizacja wspólnych przedsięwzięć łączących seniorów, osoby niepełnosprawne i dzieci, prowadzących do aktywizacji społecznej i integracji międzypokoleniowej.
  3. Projekt „Strefa Seniora – aktywny tyski senior” – projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Tychy, czas trwania od 15.09.2016 do 30.09 2016 r. Celem projektu było uruchomienie klubu seniora na Osiedlu A w Tychach, w ramach którego prowadzony był program edukacyjno-integracyjny dla seniorów.
  4. Projekt „Strefa Seniora na Osiedlu A w Tychach” – projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Tychy w trybie małych grantów, czas trwania 01.10.2016-28.12.2016. Celem projektu była aktywizacja społeczna i integracja seniorów. Prowadzone były zajęcia dla seniorów: edukacyjne, ruchowe, artystyczne, komputerowe, spotkania poświęcone pasjom i zainteresowaniom seniorów. Seniorzy opracowali i zrealizowali miniprojekt dla przedszkolaków.
  5. Projekt „Profilaktyka przez muzykę” – projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Tychy w trybie małych grantów, czas trwania 05.09.2016 – 30.11.2016r. Celem projektu było przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, dotykającym młodzież zamieszkałą na terenie Osiedla Osada w Tychach. W ramach zadania prowadzona była profilaktyka uzależnień poprzez systematyczne spotkania z instruktorem terapii, realizowane były warsztaty muzyczne w wyniku których powstał utwór muzyczny i nagrany został teledysk, a dla społeczności lokalnej zorganizowano spotkanie integracyjne połączone z koncertem.
  6. Projekt „Mogę więcej! Wsparcie osób niepełnosprawnych z Miasta Tychy w rehabilitacji” projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Tychy, czas trwania 01.09.2016-31.12.2016 r. Celem projektu było zwiększenie aktywności społeczno-osobistej, wzrost zaradności i umiejętności pełnienia ról społecznych przez osoby niepełnosprawne, zamieszkałe w Tychach. Celom tym służyły działania wpływające na wzrost samooceny osób niepełnosprawnych, odzyskanie wewnętrznej harmonii, która jest warunkiem aktywności społecznej, wzrost umiejętności radzenia sobie z emocjami i kryzysami. Uczestniczki/uczestnicy odbyli warsztaty oparte na Terapii Simontona, warsztaty relaksacyjne i motywacyjne oraz warsztaty „Jak Cię widzą, tak Cię piszą”.
  7. Realizacja projektu „Działania aktywizujące i wieczerza Wigilijna dla seniorów z 5 Dziennych Domów Pomocy Społecznej” zadanie zrealizowane w formie małego grantu z Miasta Katowice. Zrealizowano cykl zajęć edukacyjnych i relaksacyjnych dla seniorów oraz wieczerze wigilijne.

Rok 2013

Fundacja w 2013 r. kontynuowała i zakończyła realizację projektu „Education of Career Counsellors around Europe”. Projekt realizowany był w ramach Programu Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji. Fundacja występowała w roli Partnera. Projekt rozpoczął się w październiku 2011 roku i miał na celu zaadaptowanie i przetestowanie w wybranych krajach Europy (w tym: w Polsce) metody szkolenia doradców zawodowych opracowanej w Norwegii. W 2013 roku odbyły się dwa spotkania: w Nachod/Czechy oraz w Pressbaum/Austria. Spotkania były poświęcone szkoleniu uczestników na temat programu. Projekt zakończył się we wrześniu 2013 roku.

Rok 2012

a/ „Wykwalifikowani członkowie i członkinie OSP z terenu Gminy Rudziniec dzięki EFS”, Działanie 6.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”. Okres realizacji: 01.01.2012-31.05.2012. Partnerem w tym projekcie był Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzińcu. Celem projektu była poprawa zdolności do zatrudnienia członków OSP z terenu Gminy Rudziniec poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu odbyły się: kurs obsługi agregatów prądotwórczych i pomp wodnych, warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej, warsztaty doskonalenia umiejętności społecznych oraz spotkanie informacyjno-doradcze pt. „EFS – wiem, co mogę dzięki niemu osiągnąć”.

b/ a/ „Wykwalifikowani członkowie i członkinie OSP z terenu Gminy Sośnicowice”, Działanie 6.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”. Okres realizacji: 01.01.2012-31.05.2012. Partnerem w tym projekcie był Ochotnicza Straż Pożarna w Kozłowie. Celem projektu była poprawa zdolności do zatrudnienia członków OSP z terenu Gminy Sośnicowice poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu odbyły się: kurs „Drwal – operator pilarki”, szkolenie „Kierowanie ruchem drogowym”, kurs „Kwalifikowana pierwsza pomoc”, warsztaty doskonalenia umiejętności społecznych oraz spotkanie informacyjno-doradcze pt. „EFS – wiem, co mogę dzięki niemu osiągnąć”.

c/ „Radlin – lokalna społeczność obywatelska”, Działanie 7.3. Okres realizacji: 01.05.2011 – 29.02.2012. Fundacja pełniła funkcję Lidera; Partner projektu: Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich. W ramach projektu prowadzono poradnictwo dla mieszkańców Radlina. Mogli oni korzystać ze wsparcia doradców obywatelskich, prawnika i psychologa. Ponadto odbyły się dwa szkolenia: „Budżet domowy” oraz „Prawo rodzinnego” – uczestniczyli w nim mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

d/ „Ucieczka z pułapki długów”, Działanie 7.3. Okres realizacji: 01.05.2011 – 29.02.2012. Lider projektu: Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich. Projekt miał na celu wsparcie informacyjne i doradcze 40 osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w związku z zadłużeniami. Fundacja jako Partner odpowiedzialna była za: promocję projektu, opracowanie i druk publikacji dotyczącej zadłużeń, prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego.

e/ „Education of Career Counsellors around Europe” realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji. Fundacja występowała w roli Partnera. Projekt rozpoczął się w październiku 2011 i trwał do września 2013 roku; projekt ma na celu zaadaptowanie i przetestowanie w wybranych krajach Europy (w tym: w Polsce) metody szkolenia doradców zawodowych opracowanej w Norwegii. W 2012 roku odbyły się dwa spotkania: w Nachod/Czechy oraz w Pressbaum/Austria. Spotkania były poświęcone szkoleniu uczestników na temat programu.

f/ „Nowa jakość opieki nad osobami starszymi” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, Leonardo da Vinci: Mobilność. Projekt służył zdobyciu nowej wiedzy przez osoby odpowiedzialne za kształcenie i szkolenie zawodowe kadry pracującej na polu pomocy i wsparcia osób starszych. W ramach projektu 20 osób odbyło kurs języka angielskiego, przygotowanie kulturowe do planowanych wizyty studyjnych w krajach UE. Odbyły się 2 wizyty: do Hiszpanii i do Włoch (w każdej uczestniczyło 10 osób). Na zakończenie projektu odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu.

Rok 2011

a/ „Wykwalifikowana Kadra Członków OSP z terenu Gminy Rudziniec”, Działanie 6.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”. Partnerem w tym projekcie był Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu. Celem projektu była poprawa zdolności do zatrudnienia członków OSP z terenu Gminy Rudziniec poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu odbyły się: kurs „Drwal – Operator Pilarki” wraz z egzaminem dla 8 osób (110 godz. kursu); kurs „Kwalifikowana Pierwsza Pomoc” wraz z egzaminem dla 12 osób (66 godz. kursu); spotkanie informacyjno-doradcze pt. „Poznaję możliwości kształcenia” oraz warsztaty pt. „Człowiek w sytuacji zagrożenia”.

b/ Fundacja w 2011 r. kontynuowała realizację projektu „Współczesne europejskie doradztwo zawodowe” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, Projekty Partnerskie Grundtviga. Projekt realizowany jest w latach 2009-2011. Dzięki działaniom przewidzianym w projekcie nastąpiła wymiana wiedzy i doświadczeń krajów europejskich w zakresie doradztwa zawodowego, w tym wyzwań stojących przed współczesnymi doradcami zawodowymi. Koordynatorem projektu był ASPEKT – organizacja pozarządowa z Czech. Pozostali Partnerzy: Strategy Transnational – organizacja pozarządowa z Niemiec oraz OR Counselling – prywatny przedsiębiorca z Norwegii. W 2011 r. odbyły się dwa kolejne spotkania Partnerów: w Niemczech i Norwegii.

Rok 2010

Fundacja w okresie od 1 maja do 31 października 2010 r. realizowała dwa projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Były to projekty pt.:

a/ „Wspólnie na rzecz rozwoju lokalnego Gminy Rudziniec”. Partnerem w tym projekcie był Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu. Celem projektu był rozwój dialogu i współpracy na rzecz rozwoju lokalnego. W projekcie uczestniczyło 12 przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu Gminy Rudziniec. Efektem realizacji projektu było wypracowanie lokalnego paktu „Wspólnie na rzecz aktywnej integracji i rozwoju zasobów ludzkich w Gminie”.

b/„RADLINIANKI. Wyrównywanie szans kobiet w społeczności lokalnej”. Partnerem w tym projekcie było Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich. Celem projektu było ograniczenie zagrożenia wykluczeniem społecznym mieszkańców Radlina poprzez szkolenia, poradnictwo i wydanie publikacji dotyczącej praw kobiet.

c/ W okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2010 r. Fundacja realizowała projekt „Nauczmy się żyć razem! – przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób starszych”. Projekt był realizowany dzięki finansowaniu Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010. Partnerem w projekcie było Śląskie Towarzystwo „POMOST” z Chorzowa. Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez aktywizację społeczną oraz działania zmierzające do likwidacji negatywnych stereotypów dotyczących starości.           W ramach projektu wspieraliśmy osoby starsze poprzez uświadamianie im ich praw, zachęcanie do pełnego korzystania z różnych form aktywności społecznej.

d/ Fundacja w 2010 r. kontynuowała realizację projektu „Współczesne europejskie doradztwo zawodowe” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, Projekty Partnerskie Grundtviga. Projekt realizowany jest w latach 2009-2011. Dzięki działaniom przewidzianym w projekcie nastąpić ma wymiana wiedzy i doświadczeń krajów europejskich w zakresie doradztwa zawodowego, w tym wyzwań stojących przed współczesnymi doradcami zawodowymi. Koordynatorem projektu jest ASPEKT – organizacja pozarządowa z Czech. Pozostali Partnerzy: Strategy Transnational – organizacja pozarządowa z Niemiec oraz OR Counselling – prywatny przedsiębiorca z Norwegii. W 2010 r. odbyły się dwa kolejne spotkania Partnerów: w Niemczech i Norwegii.

e/ Realizacja projektu „Poprawa jakości usług pracowników socjalnych na polu opieki nad osobami starszymi” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, Leonardo da Vinci: Mobilność. Projekt służył zdobyciu nowej wiedzy przez osoby odpowiedzialne za kształcenie i szkolenie zawodowe kadry pracującej na polu pomocy i wsparcia osób starszych. Odbyła się tygodniowa wizyta studyjna we Francji dla 10 przedstawicieli instytucji/organizacji zajmujących się pracą z osobami starszymi lub kształceniem kadry pracującej z seniorami.

Rok 2009

Fundacja w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2009 r. realizowała projekt „Aktywizacja osób po 60 roku życia- szansa na lepsze jutro”. Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Partnerem w projekcie było Śląskie Towarzystwo „POMOST” z Chorzowa. Projekt miał na celu aktywizację osób po 60 roku życia poprzez tworzenie nowych więzi społecznych, integrację z młodzieżą, udział w zajęciach rozwijających wiedzę i zainteresowania. Poprzez projekt chcieliśmy zmniejszać przepaść międzypokoleniową, promować ideę wolontariatu oraz samopomocy, pokazując bogactwo, jakie drzemie w ludziach i możliwości pozytywnego wykorzystania potencjału ludzkiego w każdym wieku. W ramach projektu młodzi wolontariusze zostali przygotowani do świadczenia pomocy na rzecz osób starszych, organizowane były spotkania międzypokoleniowe i pogadanki tematyczne w ramach Kawiarenki dyskusyjnej. Seniorzy i młodzież mieli okazję poznać zasady pierwszej pomocy przedmedycznej, uczestniczyć we wspólnym całodniowym wyjeździe w wybrane przez siebie miejsce (do Zakopanego), wspólnie przygotowali wystawę fotografii „Portret Pokoleń” oraz spotkanie wigilijne. Przez cały okres realizacji projektu uczyli się od siebie nawzajem, zarówno umiejętności praktycznych (tj. gotowanie, obsługa komputera), jak i skutecznej komunikacji międzypokoleniowej.