FRES » Oferta

Oferta

Zapraszamy do skorzystania z oferty:

Usługi informacyjne w zakresie ekonomii społecznej:

udzielanie informacji dotyczących: tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenia statutowej działalności odpłatnej oraz działalności gospodarczej, możliwych do pozyskania środków na działalność, zmieniających się przepisów prawa itp.

Usługi animacyjne:

 • diagnoza potencjału i potrzeb środowiska lokalnego;
 • animacja partnerstw lokalnych;
 • wsparcie w tworzeniu lokalnych strategii rozwoju ekonomii społecznej;
 • pomoc we włączaniu ekonomii społecznej w lokalne dokumenty strategiczne;
 • wsparcie w powstawaniu organizacji obywatelskich i rozwoju partycypacji społ

Usługi inkubacji oraz wsparcie merytoryczne w zakresie tworzenia i rozwoju:

 • podmiotów ekonomii społecznej;
 • przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych;
 • podmiotów reintegracyjnych (WTZ, ZAZ, KIS, CIS).

Wsparcie szkoleniowo-doradcze i usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych:

 • doradztwo w zakresie funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych;
 • doradztwo specjalistyczne (np. prawne, marketingowe,  księgowe, finansowe, osobowe);
 • doradztwo biznesowe;
 • szkolenia, w tym zawodowe dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej;
 • wsparcie w ekonomizacji organizacji pozarządowych – m.in. poprzez pakiety rozwojowe (do 3 000 zł) dla ekonomizujących się podmiotów ekonomii społ

Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych:

 • dotacje na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych (maksymalnie 20 000 zł na miejsce pracy i 120 000 zł na podmiot + wsparcie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności dla każdej osoby w nowo powstałym przedsiębiorstwie społecznym przez  pierwszy rok działalności);
 • doradztwo biznesowe w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania;
 • usługi towarzyszące wsparciu finansowemu, polegające na podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społ

Promocja ekonomii społecznej:

 • promocja sektora ekonomii społecznej;
 • promocja przykładów dobrze prosperujących podmiotów ekonomii społecznej i partnerstw działających z ich udziałem wraz z partnerami gospodarczymi czy społecznymi;
 • promocja usług i produktów podmiotów ekonomii społecznej;
 • organizacja targów ekonomii społecznej

Dla kogo?

 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • Podmioty ekonomii społecznej i ich pracownicy,
 • Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych,
 • Partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym przedsiębiorcy.

Na jakich warunkach?

Nieodpłatnie! Konieczne jest jedynie złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz podanie podstawowych danych.

Zapraszamy szczególnie:

 • Stowarzyszenia,
 • Fundacje,
 • Spółdzielnie socjalne,
 • Przedsiębiorstwa społeczne,
 • Centra i Kluby Integracji Społecznej,
 • Warsztaty terapii zajęciowej,
 • Kluby sportowe (jeśli są zarejestrowane w KRS),
 • Ochotnicze Straże Pożarne (jeśli są zarejestrowane w KRS),
 • Koła gospodyń wiejskich (jeśli są zarejestrowane w KRS),
 • Zakłady Aktywności Zawodowej,
 • Spółdzielnie pracy,
 • Spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • Kościelne osoby prawne,
 • Powiatowe Urzędy Pracy,
 • Gminne i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.