Zapytanie ofertowe

Katowice, 13 maja 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące opracowania programu szkoleniowego i przeprowadzenia szkoleń dotyczących tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych (w tym spółdzielni socjalnych i ekonomizujących się podmiotów ekonomii społecznej) w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego, w związku z realizacją projektu pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść – Zapytanie ofertowe

ZAŁĄCZNIKI

Załacznik nr 1 Formularz oferty.

Załacznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy.

Załacznik nr 3 Wykaz doświadczenia

do góry