Zapytanie ofertowe

Katowice, 25.05.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE  na doradztwo prawne

Dotyczące pełnienia funkcji doradcy ds. prawnych w związku z realizacją projektu pn. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść zapytania – zapytanie ofertowe doradztwo prawne

1. zał 1 formularz ofertowy

2. zał 2 Zyciorys zawodowy

3. zał 3 oświadczenie o braku powiazan

4. zał 4 – stand. OWES

do góry