Zapytanie ofertowe

Katowice, 29.08.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE  na doradztwo prawne

Dotyczące pełnienia funkcji doradcy ds. prawnych w związku z realizacją projektu pn. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść zapytania – zapytanie-ofertowe-doradztwo-prawne

1. zał-1-formularz-ofertowy

2.zał-2-Zyciorys-zawodowy

3.zał-3-oświadczenie-o-braku-powiazan

4. zał 4 – stand. OWES

do góry