Zapytanie ofertowe – doradztwo specjalistyczne

Katowice, 19.11.2015 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

na doradztwo specjalistyczne

Dotyczące pełnienia funkcji doradcy specjalistycznego w związku z realizacją projektu pn. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w ramach dla Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
ul. Kanałowa 32 b, 40-748 Katowice
tel. 501 696 543, 501 696 644

fres@ekonomiaspoleczna.org.pl, www.ekonomiaspoleczna.org.pl

NIP 9542646743, REGON 240989893

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradców specjalistycznych (w zakresie doradztwa marketingowego, prawnego) na rzecz uczestniczek/uczestników projektu pn. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wspólny Słownik Zamówień:

Doradztwo marketingowe:

79340000-9 Usługi reklamowe i marketingowe, 79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania, 79411100-9 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

 

Doradztwo prawne:

79140000-7 Doradztwo prawne i usługi informacyjne

 

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 2018 r.

Miejsce realizacji: obszar subregionu centralno-południowego województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miast Tychy, Zabrze oraz Powiatu Gliwickiego

Przewidywana liczba doradców: 2 osoby

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych w poszczególnych zakresach merytorycznych, tj.   marketingowym, prawnym

Łączna liczba godzin doradztwa realizowana przez doradców: doradztwo marketingowe: 300 godz., doradztwo prawne: 200 godz.

Zakres doradztwa:

Osoba pełniąca obowiązki doradcy specjalistycznego będzie wchodziła w skład zespołu doradców Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES) prowadzonego przez Zamawiającego.

Doradca specjalista posiada niezbędne kompetencje i kwalifikacje do realizacji zadań na tym stanowisku zgodnie ze standardami AKSES, zgodne z obszarem tematycznym.

 

Do zadań merytorycznych doradcy specjalistycznego należy przede wszystkim prowadzenie doradztwa w zakresie tematycznym obejmującym:

 1. W zakresie marketingowym:
 2. planowanie marketingowe,
 3. kształtowanie elastyczności ofertowej,
 4. polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
 5. opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej przedsiębiorstwa społecznego,
 6. badania rynku,
 7. wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez podmioty ekonomii społecznej (PES),
 8. nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.

 

 1. W zakresie prawnym:
 2. prowadzenie działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa społecznego (PS),
 3. prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
 4. podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach podmiotów ekonomii społecznej (PES),
 5. obowiązki pracodawcy względem pracowników.

 

 

Do zadań formalnych każdego doradcy specjalistycznego należy przede wszystkim:

 1. Prowadzenie dokumentacji usług zgodnej ze standardami AKSES. Dokumentowanie indywidualnej ścieżki wsparcia.
 2. Zbieranie informacji oraz przechowywanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Realizacja działań zgodnie z harmonogramem.
 4. Realizacja usług z poszanowaniem zasad etycznych zgodnie ze standardami AKSES.
 5. Utrzymywanie stałej wymiany informacji z pozostałymi członkami kadry ROWES oraz informowanie o sprawach istotnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji usług.
 6. Udział w działaniach podnoszących kompetencje przez szkolenia, warsztaty i doradztwo zgodnie ze standardami AKSES.

 

Dodatkowe warunki zamówienia:

 • Pozostałe warunki dotyczące pełnienia funkcji doradcy specjalistycznego w ramach OWES, będące przedmiotem niniejszego zapytania, określa dodatkowo Załącznik do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 działającego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2014 pt. „Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

 

 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi: Wymogi konieczne:

 1. Posiadają minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie danego doradztwa specjalistycznego (marketingowego, prawnego), w tym minimum 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji związanych z doradztwem w ww. zakresach na rzecz podmiotów ekonomii społecznej,
 2. Biegła znajomość przepisów dotyczących działalności podmiotów ekonomii społecznej;
 3. Biegłe posługiwanie się pojęciami związanymi z ekonomią społeczną;
 4. Znajomość dokumentów programowych, wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz dokumentu „Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” stanowiącego Załącznik do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 działającego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2014;

Ocena wymogów zostanie przeprowadzona w oparciu o złożony dokument (zał. 2) przez Wykonawcę oraz przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną przez Zamawiającego. Informacje wykazane w załączniku nr 2 winny potwierdzać spełnienie wymogów opisanych wyżej w zakresie posiadanego doświadczenia. Należy podać posiadane doświadczenie w poszczególnych obszarach doradztwa, w tym okres doradztwa pełnionego na rzecz PES.

 

W załączniku nr 2 należy zaznaczyć jakiego obszaru doradztwa dotyczy wykazywane doświadczenie.

 

W przypadku składania ofert na więcej niż jeden obszar doradztwa, załącznik nr 2 należy wypełnić oddzielnie dla każdego typu doradztwa.

 

 

Informacja na temat zakresu wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów niniejsze zamówienie publiczne nie może być udzielone podmiotom powiązanym z osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę spełniającego przesłanki określone w pkt a)-d), Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

 

W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny (obliczane osobno dla każdego zakresu merytorycznego doradztwa specjalistycznego):

 

 1. Cena – 50%

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto otrzymuje 50 pkt., a punkty dla pozostałych ofert obliczane będą wg wzoru:

 

Liczba punktów = Cena najniższa (brutto)/Cena badanej oferty (brutto) x 50 pkt

 

 1. Posiadane doświadczenie w wymaganym zakresie – 30%

Ocenie zostanie poddane doświadczenie w postaci ilości zrealizowanych godzin doradczych wykazanych w załączniku nr 2 (pozycja „ilość godzin udzielonego doradztwa”). Ilości godzin w kolumnie podlegającej ocenie sumuje się! Oferta z największą liczbą godzin udzielonego doradztwa doświadczeniem, o którym mowa w pkt. III 1, otrzymuje 30 pkt. a punkty dla pozostałych ofert obliczane będą wg wzoru:

 

Liczba punktów= ilość godzin udzielonego doradztwa wykazanego jako największa/ilość godzin udzielonego doradztwa wykazanego w badanej ofercie x 30 pkt.

 

 1. Posiadana wiedza w wymaganym zakresie oraz w zakresie ekonomii społecznej– 20%

Ocenie zostanie poddana wiedza w wymaganym zakresie oraz w zakresie ekonomii społecznej, weryfikowana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Zamawiającego. Komisja rekrutacyjna (złożona z 2 członków) przyznaje punktację maksymalnie 20 pkt., każdy z członków komisji może przyznać maksymalnie 10 pkt. Punkty przyznane przez poszczególnych członków komisji sumują się.

 

Wybór oferty:

 

 1. Ocena za doświadczenie dokonywana będzie w oparciu o załączony do oferty życiorys (załącznik nr 2).
 2. Ocena za posiadaną wiedza dokonywana będzie w oparciu o przeprowadzoną przez Zamawiającego rozmowę kwalifikacyjną.
 1. Wynik za poszczególne kryteria zostanie zsumowany i będzie stanowić końcową ocenę oferty.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która została prawidłowo przygotowana i uzyskała najwyższą końcową ocenę.
 3. Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie zamówienia zgodnie z budżetem projektu, postępowanie zostanie unieważnione.

 

 

V TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej, spiętej w jedną całość w biurze Zamawiającego: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Staromiejska 6/8, 40-013 Katowice, osobiście lub przez doręczyciela.
 2. Termin składania ofert upływa 27 listopada o godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do biura Zamawiającego wskazanego w pkt. 1.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami, długopisem lub piórem oraz powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta.
 4. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz poniższym opisem tematu, którego postępowanie dotyczy: „Zapytanie ofertowe – doradca specjalistyczny”.
 5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. Oferta powinna zawierać cenę za 1 godzinę doradztwa wyrażoną w złotych polskich w kwocie brutto, tzn. powinna zawierać podatek VAT lub inne podatki i składki ubezpieczeniowe (w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).
 7. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Należy do niej załączyć życiorys zawodowy wg załącznika nr 2 oraz oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg załącznika nr 3 do niniejszego zapytania.
 1. INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych.

 

 

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I UMOWY:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
 2. Z uwagi na fakt, że niniejsze Zapytanie ofertowe zostało opublikowane przed rozstrzygnięciem konkursu na realizację usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, zmiana warunków umowy zawartej z Oferentem, może nastąpić w przypadku zmiany zapisów określonych w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie, mających wpływ na treść stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy.
 3. Zamawiający na podstawie zapisów sekcji 6.5.3 pkt 15 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zastrzega sobie możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego, bez konieczności ponownego stosowania zasady konkurencyjności.
 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o tych okolicznościach.
 5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia osobiście. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia tak w całości, jak i w żadnej części osobom trzecim, bez względu na podstawę takiego powierzenia oraz stosunek prawny łączący Wykonawcę z osobą trzecią.
 6. W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej w ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań wykonywanych na rzecz Zamawiającego. Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:
 1. w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,
 2. w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy) – w przypadku zatrudnienia w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wykonawca będzie składać godzinową ewidencję czasu pracy dotyczącą wszystkich projektów.
 3. Wykonanie zadań przez Wykonawcę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

 

VIII. OSOBY UDZIELAJĄCE WYJAŚNIEŃ

Informacji dodatkowych dot. zapytania udziela Zofia Kastelik-Krzyżowska. Oferenci mogą zadawać pytania drogą mailową na adres: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl, bądź telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 pod numerem tel. 509 576 445

ZAŁĄCZNIKI

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Życiorys zawodowy
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Oferenta o braku powiązań
 4. Załącznik nr 4 – Załącznik do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 działającego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2014 pt. „Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”
do góry