FRES » Żyć sprawniej

Żyć sprawniej

Od listopada 2016 r. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej realizuje projekt „Żyć sprawniej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych. Liderem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, Fundacja pełni rolę partnera.

Celem projektu jest poszerzenie katalogu usług świadczonych w środowisku lokalnym na rzecz osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych na terenie miasta Mysłowice.

W ramach projektu Fundacja odpowiada za:

– prowadzenie Centrum Mobilnej Asystentury Społecznej, które oferuje usługi asystentury dla niepełnosprawnych mieszkańców Mysłowic,

– przeprowadzenie cyklu szkoleń dla osób zajmujących się świadczeniem pomocy sąsiedzkiej, szkolenia obejmują tematykę komunikacji interpersonalnej oraz pierwszej pomocy.

W Centrum Mobilnej Asystentury Społecznej zatrudnionych jest 4 asystentów osób niepełnosprawnych. Z ich wsparcia korzysta 18 osób, wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach. W ramach asystentury świadczone są usługi towarzyszące, komunikacyjno-transportowe, wsparcie rehabilitacyjne i lecznicze, usługi doradcze, pomoc w czynnościach dnia codziennego, asystenckie wsparcie edukacyjne, wsparcie zawodowe w poszukiwaniu pracy.