Fundacja współpracuje z ekspertami z zakresu:

 

  • finansów: pozyskiwania środków na działalność NGO i podmiotów ekonomii społecznej, zarządzania finansami
  • księgowości i kadr: zatrudniania pracowników, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, księgowości w NGO i podmiotach ekonomii społecznej
  • zarządzania NGO: planowania działalności, określania misji i celów działalności, zarządzania personelem, budowania zespołu, nawiązywania współpracy z partnerami społecznymi, publicznymi i prywatnymi
  • zarządzania projektami: przygotowania koncepcji projektów, przygotowania wniosków aplikacyjnych, koordynacji i rozliczania projektów, monitoringu i ewaluacji
  • doradztwa zawodowego: określania swojego potencjału w kontekście rynku pracy, zaplanowania własnej ścieżki zawodowej, lepszego zrozumienia warunków i wymogów współczesnego rynku pracy
  • psychologii: lepszego poznania siebie – swoich możliwości, silnych i słabych stron, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, motywowania, samorozwoju i samorealizacji
  • prawa: prawa pracy, praw obywatelskich, szeroko rozumianego prawa dotyczącego działalności NGI i podmiotów ekonomii społecznej.