ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – wizyta studyjna

wpis w: Aktualności | 0

Katowice , 30. 01. 2017 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: Organizacja wizyty studyjnej mającej na celu przedstawienie zasad funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwoju ekonomii społecznej na poziomie lokalnym w projekcie „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Organizacja wizyty studyjnej mającej na celu przedstawienie zasad funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwoju ekonomii społecznej na poziomie lokalnym. Wizyta trwająca 1 dzień będzie skierowana do pracowników (wolontariuszy, stażystów, członków i współpracowników) podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów działających w formule non-profit) oraz pracowników JST i jednostek przez nie tworzonych z terenu województwa śląskiego. Wizyta ma charakter wyjazdowy i przeprowadzona zostanie na przełomie lutego i marca br.
Wizyta ma służyć następującym celom:
a) zapoznanie uczestników ze specyfiką działalności podmiotów ekonomii społecznej, w tym: spółdzielni socjalnej.
b) zapoznanie uczestników wizyty z możliwościami rozwoju i powstawania oraz prowadzenia spółdzielni socjalnej przy wsparciu jednostek samorządu terytorialnego.
c) zaprezentowanie uczestnikom wizyty dobrych praktyk działalności w sektorze ekonomii społecznej.
d) zapoznanie uczestników wizyty z możliwościami finansowania działań podmiotów ekonomii społecznej.
e) kwestie zamówień publicznych, z uwzględnieniem zlecania/powierzania zadań przez samorząd spółdzielni socjalnej, w której występuje jako założyciel.
Przeprowadzenie 1 wizyty skierowanej do ok. 12 uczestników obejmuje:
a) opracowanie i realizację merytorycznego programu wizyty studyjnej (w tym wizyta w spółdzielni socjalnej osób prawnych, współtworzonej przez JST), adekwatnego do przedstawionych powyżej celów.
b) zapewnienie wyżywienia dla uczestników (2 przerwy kawowe + obiad).
c) zapewnienie transportu na trasie Tychy – miejsce wizyty – Tychy.
d) zapewnienie sprzętu do przeprowadzenia wizyty (np. laptop, rzutnik, itp.).
e) zapewnienie materiałów informacyjnych.

III. W przypadku zainteresowania realizacją w/w zadania, zapraszamy do złożenia oferty na załączonym druku „OFERTA” oraz wypełnienia pozostałych druków stanowiących integralny załącznik do niniejszego zaproszenia. Oferty należy złożyć do dnia 07. 02. 2017 r. do godziny 12:00 w formie elektronicznej, pod adres e-mail: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl bądź wysłać pocztą pod adres Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Staromiejska 6/8, 40-013 Katowice.
Elementem oferty jest program merytoryczny z orientacyjnym harmonogramem czasowym oraz wykaz prelegentów/wykładowców z krótkim opisem ich kompetencji, doświadczeń itd.

W przypadku wersji elektronicznej decyduje data wysłania, w przypadku wersji papierowej decyduje data wpływu oferty do Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej. Złożenie oferty po terminie skutkuje jej odrzuceniem .
IV. Spośród złożonych ofert na niniejsze zadanie zostanie wybrany ten oferent, który spełni warunki, wymagania oraz kryteria wyboru oferty określone przez Zamawiającego tj.

IV.1. W zakresie spełniania warunków:
Wykazanie minimum 3 wizyt studyjnych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy od daty złożenia oferty.
Przedstawienie programu merytorycznego zgodnego z opisem powyżej, realizującego cele wizyty.

IV.2. W zakresie kryteriów oceny ofert:
Kryterium oceny ofert jest cena. Przez cenę oferty Zamawiający rozumie kwotę brutto za wykonanie zadania.

V. Termin realizacji zamówienia do 15 marca 2017 r.