Oferta

Oferta ROWES2.0

Dla kogo?

 • Dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • Dla podmiotów ekonomii społecznej i ich pracowników;
 • Dla podmiotów ekonomii społecznej i ich pracowników;
 • Dla partnerów społecznych i gospodarczych, w tym przedsiębiorców.

Oferta ROWES2.0

Na jakich warunkach?

Nieodpłatnie!

Konieczne jest jedynie złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz podanie podstawowych danych.

Co oferujemy?

Usługi animacji lokalnej

 • spotkania animacyjne – spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych, sektorów lub regionów
 • diagnoza środowiska lokalnego
 • budowanie partnerstw rozwojowych
 • dialog obywatelski – w tym konsultacje społeczne
 • planowanie strategiczne

Usługi inkubacji oraz wsparcie w zakresie tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów reintegracyjnych

 • doradztwo w zakresie funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych
 • doradztwo specjalistyczne (np. prawne, księgowe, finansowe, osobowe)
 • doradztwo biznesowe
 • szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych
 • wsparcie w ekonomizacji organizacji pozarządowych – m.in. poprzez pakiety rozwojowe (do 3000,00 zł) dla ekonomizujących się podmiotów ekonomii społecznej.

Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

 • dotacje na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych (maksymalnie 22000,00 zł na miejsce prac (+wsparcie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności przez pierwszy rok działalności)
 • doradztwo biznesowe
 • usługi towarzyszące wsparciu finansowemu, polegające na podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego

Promocja ekonomii społecznej

 • promocja sektora ekonomii społecznej
 • promocja przykładów dobrze prosperujących podmiotów ekonomii społecznej i partnerstw działających z ich udziałem
 • promocja usług i produktów podmiotów ekonomii społecznej
 • organizacja targów ekonomii społecznej

Zapraszamy szczególnie:

 • Stowarzyszenia
 • Fundacje
 • Spółdzielnie socjalne
 • Przedsiębiorstwa społeczne
 • Centra i Kluby Integracji Społecznej
 • Warsztaty terapii zajęciowej
 • Kluby sportowe (zarejestrowane w KRS)
 • Ochotnicze Straże Pożarne (zarejestrowane w KRS)
 • Koła gospodyń wiejskich (zarejestrowane w KRS)
 • Zakłady Aktywności Zawodowej
 • Spółdzielnie pracy
 • Spółdzielnie inwalidów i niewidomych
 • Kościelne osoby prawne
 • Powiatowe Urzędy Pracy
 • Gminne i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
 • Powiatowe Urzędy Pracy
 • Urzędy Miast/Gmin