Pozostałe projekty

Akademia Odpowiedzialnego Obywatela

projekt realizowany od 01.05.2016 do 31.12.2016, dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Działania realizowane były na terenie woj. śląskiego. Celem projektu było kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich wśród 45 seniorów. W ramach projektu realizowano Akademię Odpowiedzialnego Obywatela: trening umiejętności społecznych, szkolenia dotyczące aktywizacji i praw obywatelskich. Zrealizowane zostały również mini projekty przez samych seniorów.

Działania aktywizujące i wieczerza Wigilijna dla seniorów z 5 Dziennych Domów Pomocy Społecznej

zadanie zrealizowane co roku w formie małego grantu z Miasta Katowice. Zrealizowano cykl zajęć edukacyjnych i relaksacyjnych dla seniorów oraz wieczerze wigilijne.

Wykwalifikowani członkowie i członkinie OSP z terenu Gminy Sośnicowice

Działanie 6.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”. Okres realizacji: 01.01.2012-31.05.2012. Partnerem w tym projekcie był Ochotnicza Straż Pożarna w Kozłowie. Celem projektu była poprawa zdolności do zatrudnienia członków OSP z terenu Gminy Sośnicowice poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu odbyły się: kurs „Drwal – operator pilarki”, szkolenie „Kierowanie ruchem drogowym”, kurs „Kwalifikowana pierwsza pomoc”, warsztaty doskonalenia umiejętności społecznych oraz spotkanie informacyjno-doradcze pt. „EFS – wiem, co mogę dzięki niemu osiągnąć”.

Ucieczka z pułapki długów

Działanie 7.3. Okres realizacji: 01.05.2011 – 29.02.2012. Lider projektu: Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich. Projekt miał na celu wsparcie informacyjne i doradcze 40 osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w związku z zadłużeniami. Fundacja jako Partner odpowiedzialna była za: promocję projektu, opracowanie i druk publikacji dotyczącej zadłużeń, prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego.

Nowa jakość opieki nad osobami starszymi

w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, Leonardo da Vinci: Mobilność. Projekt służył zdobyciu nowej wiedzy przez osoby odpowiedzialne za kształcenie i szkolenie zawodowe kadry pracującej na polu pomocy i wsparcia osób starszych. W ramach projektu 20 osób odbyło kurs języka angielskiego, przygotowanie kulturowe do planowanych wizyty studyjnych w krajach UE. Odbyły się 2 wizyty: do Hiszpanii i do Włoch (w każdej uczestniczyło 10 osób). Na zakończenie projektu odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu.

Wspólnie na rzecz rozwoju lokalnego Gminy Rudziniec

Partnerem w tym projekcie był Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu. Celem projektu był rozwój dialogu i współpracy na rzecz rozwoju lokalnego. W projekcie uczestniczyło 12 przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu Gminy Rudziniec. Efektem realizacji projektu było wypracowanie lokalnego paktu „Wspólnie na rzecz aktywnej integracji i rozwoju zasobów ludzkich w Gminie”.

Nauczmy się żyć razem! – przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób starszych

Projekt był realizowany dzięki finansowaniu Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010. Partnerem w projekcie było Śląskie Towarzystwo „POMOST” z Chorzowa. Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez aktywizację społeczną oraz działania zmierzające do likwidacji negatywnych stereotypów dotyczących starości.
W ramach projektu wspieraliśmy osoby starsze poprzez uświadamianie im ich praw, zachęcanie do pełnego korzystania z różnych form aktywności społecznej.

Poprawa jakości usług pracowników socjalnych na polu opieki nad osobami starszymi

w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, Leonardo da Vinci: Mobilność. Projekt służył zdobyciu nowej wiedzy przez osoby odpowiedzialne za kształcenie i szkolenie zawodowe kadry pracującej na polu pomocy i wsparcia osób starszych. Odbyła się tygodniowa wizyta studyjna we Francji dla 10 przedstawicieli instytucji/organizacji zajmujących się pracą z osobami starszymi lub kształceniem kadry pracującej z seniorami.

Projekt „Zielone światło dla integracji”

projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Mysłowice – czas trwania od 01.08.2016 do 31.12.2016 r. Działania realizowane na terenie miasta Mysłowice. Celem projektu była realizacja wspólnych przedsięwzięć łączących seniorów, osoby niepełnosprawne i dzieci, prowadzących do aktywizacji społecznej i integracji międzypokoleniowej.

Wykwalifikowani członkowie i członkinie OSP z terenu Gminy Rudziniec dzięki EFS

Działanie 6.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”. Okres realizacji: 01.01.2012-31.05.2012. Partnerem w tym projekcie był Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzińcu. Celem projektu była poprawa zdolności do zatrudnienia członków OSP z terenu Gminy Rudziniec poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu odbyły się: kurs obsługi agregatów prądotwórczych i pomp wodnych, warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej, warsztaty doskonalenia umiejętności społecznych oraz spotkanie informacyjno-doradcze pt. „EFS – wiem, co mogę dzięki niemu osiągnąć”.

Radlin – lokalna społeczność obywatelska

Działanie 7.3. Okres realizacji: 01.05.2011 – 29.02.2012. Fundacja pełniła funkcję Lidera; Partner projektu: Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich. W ramach projektu prowadzono poradnictwo dla mieszkańców Radlina. Mogli oni korzystać ze wsparcia doradców obywatelskich, prawnika i psychologa. Ponadto odbyły się dwa szkolenia: „Budżet domowy” oraz „Prawo rodzinne” – uczestniczyli w nim mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Education of Career Counsellors around Europe

realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji. Fundacja występowała w roli Partnera. Projekt rozpoczął się w październiku 2011 i trwał do września 2013 roku; projekt miał na celu zaadaptowanie i przetestowanie w wybranych krajach Europy (w tym: w Polsce) metody szkolenia doradców zawodowych opracowanej w Norwegii. W 2012 roku odbyły się dwa spotkania: w Nachod/Czechy oraz w Pressbaum/Austria. Spotkania były poświęcone szkoleniu uczestników na temat programu.

Wykwalifikowana Kadra Członków OSP z terenu Gminy Rudziniec

Działanie 6.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”. Partnerem w tym projekcie był Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu. Celem projektu była poprawa zdolności do zatrudnienia członków OSP z terenu Gminy Rudziniec poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu odbyły się: kurs „Drwal – Operator Pilarki” wraz z egzaminem dla 8 osób (110 godz. kursu); kurs „Kwalifikowana Pierwsza Pomoc” wraz z egzaminem dla 12 osób (66 godz. kursu); spotkanie informacyjno-doradcze pt. „Poznaję możliwości kształcenia” oraz warsztaty pt. „Człowiek w sytuacji zagrożenia”.

RADLINIANKI. Wyrównywanie szans kobiet w społeczności lokalnej

Partnerem w tym projekcie było Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich. Celem projektu było ograniczenie zagrożenia wykluczeniem społecznym mieszkańców Radlina poprzez szkolenia, poradnictwo i wydanie publikacji dotyczącej praw kobiet.

Współczesne europejskie doradztwo zawodowe

w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, Projekty Partnerskie Grundtviga. Projekt realizowany był w latach 2009-2011. Dzięki działaniom przewidzianym w projekcie nastąpić ma wymiana wiedzy i doświadczeń krajów europejskich w zakresie doradztwa zawodowego, w tym wyzwań stojących przed współczesnymi doradcami zawodowymi. Koordynatorem projektu był ASPEKT – organizacja pozarządowa z Czech. Pozostali Partnerzy: Strategy Transnational – organizacja pozarządowa z Niemiec oraz OR Counselling – prywatny przedsiębiorca z Norwegii.

Aktywizacja osób po 60 roku życia- szansa na lepsze jutro

Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Realizowany od 1 sierpnia do 31 grudnia 2009. Partnerem w projekcie było Śląskie Towarzystwo „POMOST” z Chorzowa. Projekt miał na celu aktywizację osób po 60 roku życia poprzez tworzenie nowych więzi społecznych, integrację z młodzieżą, udział w zajęciach rozwijających wiedzę i zainteresowania. W ramach projektu młodzi wolontariusze zostali przygotowani do świadczenia pomocy na rzecz osób starszych, organizowane były spotkania międzypokoleniowe i pogadanki tematyczne w ramach Kawiarenki dyskusyjnej. Seniorzy i młodzież mieli okazję poznać zasady pierwszej pomocy przedmedycznej, uczestniczyć we wspólnym całodniowym wyjeździe w wybrane przez siebie miejsce (do Zakopanego), wspólnie przygotowali wystawę fotografii „Portret Pokoleń” oraz spotkanie wigilijne.