Statut – Uchwalony dnia 16.01.2017 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej” zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, ustanowiona została przez Fundatora Michała Szafrańskiego, zwanego w dalszej części Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A nr 9665/2008 przed Michałem Grajnerem, notariuszem w Katowicach w kancelarii przy ul. Gliwickiej 15 w dniu 09.06.2008 r.
Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego dotyczących fundacji oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.

§3

Fundacja może posiadać oddziały w tym i zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne. Decyzję o tworzeniu i rozwiązywaniu oddziałów i innych terenowych jednostek organizacyjnych podejmuje Zarząd.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, niemniej w ramach działań statutowych Fundacja może prowadzić również działalność poza granicami RP.

§4

Fundacja może posługiwać się pieczęcią podłużną lub okrągłą wskazującą jej nazwę i siedzibę. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 5

Fundacja ustanowiona jest na czas nieokreślony.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§6

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej, wzmocnienie trzeciego sektora oraz osób defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§7

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń oraz innych form działalności oświatowej i informacyjnej.
 2. Prowadzenie doradztwa, poradnictwa specjalistycznego i udzielanie informacji w zakresie ekonomii społecznej.
 3. Prowadzenie badań, analiz oraz działalności wydawniczej.
 4. Organizowanie akcji promocyjnych, kampanii społecznych, imprez masowych upowszechniających ideę ekonomii społecznej.
 5. Inicjowanie i podtrzymywanie kontaktów między przedstawicielami różnych krajów, społeczności i związków wyznaniowych, które służyć mają nawiązaniu współpracy, wsparciu rozwoju ekonomii społecznej, demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, miejsc pracy, edukacji, zapobieganiu nierównościom społecznym.
 6. Pomoc finansową i rzeczową udzielaną osobom, organizacjom lub instytucjom w ramach prowadzonych programów grantowych.
 7. Aplikowanie do innych instytucji, w tym Unii Europejskiej, o fundusze i dotacje na wsparcie celów statutowych Fundacji.
 8. Wykorzystywanie technik multimedialnych zwłaszcza Internetu w kierunku rozwoju ekonomii społecznej.
 9. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wszelkim formom dyskryminacji, w tym rasowej, płciowej.
 10. Upowszechnianie wiedzy i rozwiązań w zakresie równych praw kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach życia.
 11. Wspieranie i pomoc osobom bezrobotnym (zwłaszcza pozostającym długotrwale bez pracy), osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, dzieciom i młodzieży oraz wszystkim osobom potrzebującym wsparcia i pozostającym w trudnej sytuacji życiowej.
 12. Inicjowanie i budowanie partnerstw, koalicji oraz inicjatyw ukierunkowanych na integrację społeczną, wspieranie uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.
 13. Współpracę z organizacjami i instytucjami samorządowymi, naukowymi, społecznymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie wymiany informacji, doświadczeń, realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz udzielania pomocy w obszarze celów działania Fundacji.
 14. Wzmacnianie i promocja rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w tym min. poprzez realizację doradztwa zawodowego, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy.
 15. Realizacja przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 16. Podejmowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 17. Podejmowanie działań na rzecz integracji cudzoziemców, mniejszości narodowych i etnicznych.
 18. Prowadzenie placówek na rzecz osób potrzebujących, w tym zwłaszcza osób starszych , niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, samotnych matek.
 19. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.
 20. Podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ekologii.
 21. Podejmowanie działań w zakresie rewitalizacji społecznej.

Rozdział III

Majątek i dochody fundacji

§8

 1. Majątek Fundacji stanowią środki przeznaczone przez Fundatora w kwocie 1.000 ( jeden tysiąc złotych polskich ), które są funduszem założycielskim Fundacji, oraz inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Składniki majątkowe nabyte w trakcie działania Fundacji mogą pochodzić z:
  a) darowizn, w tym ze strony Fundatorów, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych
  b) dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych
  c) odsetek bankowych i depozytów
  d) dochodów z majątku Fundacji
  e)darów, zbiórek i imprez publicznych

Dochody Fundacji przeznaczone są w całości na działalność statutową.

1. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w kategoriach opisanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerami:

 • 91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 • 99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
 • 11.Z – Wydawanie książek;
 • 12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
 • 14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 • 19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
 • 11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • ność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • 14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
 • 01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;
 • 12.Z – Działalność portali internetowych;
 • 21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 • 22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 • 20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
 • 20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;
 • 20.Z – Działalność fotograficzna;
 • 90.Z – Pozostała działalność naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 29.Z – Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
 • 33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
 • 39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
 • 30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
 • 30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
 • 10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 • 91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi;
 • 99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
 • 01.A – Działalność bibliotek;
 • 13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
 • 29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

2. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego, w kategoriach opisanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerami:

 • 91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 • 99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
 • 11.Z – Wydawanie książek;
 • 12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
 • 14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 • 19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
 • 11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • 14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
 • 01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;
 • 12.Z – Działalność portali internetowych;
 • 21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 • 22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 • 20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
 • 20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;
 • 20.Z – Działalność fotograficzna;
 • 90.Z – Pozostała działalność naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
  29.Z – Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
 • 33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
 • 39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
 • 30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
 • 30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
 • 10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 • 91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi;
 • 99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
 • 01.A – Działalność bibliotek;
 • 13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
 • 29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 20.Z – działalność rachunkowo-księgowa

§9

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§10

Władzami Fundacji są:

 • Rada Fundacji, w dalszej części statutu zwana „Radą”
 • Zarząd Fundacji, w dalszej części statutu zwany „Zarządem”.

§11

 1. Rada jest organem inicjatywnym i kontrolnym Fundacji stanowiącym w sprawach przewidzianych w statucie.
 2. Rada składa się z od trzech do siedmiu osób.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje swą decyzją Rada.
 4. Przewodniczącego Rady wybiera ze swego grona Rada. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 5. Członkostwo Rady ustaje w skutek
  a)odwołania z ważnych przyczyn, członka Rady może odwołać Rada w trybie jednogłośnie przyjętej uchwały przez pozostałych członków Rady
  b)śmierci członka Rady,
  c)pisemnego zrzeczenia się członkostwa,
  d)objęcia Funkcji członka Zarządu.

§12

Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniu co najmniej raz w roku. Radę zwołuje przewodniczący Rady. Na wniosek Zarządu lub członka Rady, lub Fundatora zgłoszony na piśmie w każdym czasie, Przewodniczący zwoła Radę w terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku, lecz z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem. W razie gdyby przewodniczący nie zwołał Rady, prawo zwołania Rady służy wnioskodawcy.

Porządek obrad Rady ustala zwołujący. Porządek zostaje uzupełniony o sprawy zgłoszone przez członka Rady w trakcie posiedzenia. Rada nie może odmówić powzięcia uchwały w sprawie zgłoszonej przez członka Rady.

Rada Fundacji podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Dla ważności uchwał niezbędna jest obecność połowy członków Rady. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
W razie niedyspozycji członek Rady ma prawo powołać wyznaczonego przez siebie pełnomocnika do reprezentowania go w Radzie.

§ 13

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Nadzór nad działalnością Fundacji
 2. Rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi
 4. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji
 5. Ustalanie wytycznych działania Zarządu dotyczące kierunków działania Fundacji
 6. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji

Każdy członek Rady ma prawo kontroli działalności Fundacji, w tym celu sam lub z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać dokumenty Fundacji sporządzać bilans, lub żądać wyjaśnień od Zarządu.

§14

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób, w tym prezesa oraz 2 wiceprezesów Zarządu, powoływany przez Radę Fundacji a na okres 5 lat.
 2. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację.
 3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzję w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 5. Zarząd może tworzyć i rozwiązywać oddziały Fundacji oraz inne terenowe jednostki organizacyjne.
 6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy z członków Zarządu.
 7. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku:
  1) złożenia rezygnacji,
  2) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
  3) trwałej niezdolności do sprawowania funkcji,
  4) nienależytego wypełniania funkcji członka,
  5) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
 8. Na miejsce rezygnującego lub odwołanego członka Zarządu Rada Fundacji może powołać nowego członka.

§15

Zarząd Fundacji:

 1. reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
 3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 4. sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
 5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 6. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
 7. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
 8. podejmuje decyzje o przystąpieniu do koalicji i porozumień, a nawiązaniu partnerstwa,
 9. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
 10. podejmuje decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej.

§16

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§17

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§18

Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd.
Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

Rozdział V

Zmiany w statucie

§19

 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu, dla jakiego Fundacja została powołana.
 2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji.

Rozdział VI

Likwidacja Fundacji

§20

 1. Fundacja może być zlikwidowana po wyczerpaniu środków finansowych i majątku Fundacji oraz wraz z osiągnięciem celu dla którego została powołana.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Likwidację Fundacji przeprowadza jej ostatni Prezes, chyba, że Zarząd wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu.

Rozdział VII

Postanowienia szczególne

§21

Do spraw nieuregulowanych w statucie należy stosować przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U.z dnia 1991r. Nr 46, poz. 203), wraz z późniejszymi zmianami, oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.