Zespół ROWES 2.0 przy FRES

Katarzyna Loska-Szafrańska

kierownik ROWES 2.0, koordynator merytoryczny i finansowy, specjalista ds. wsparcia PES i PS.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami EFS, doradztwa zawodowego. Związana z sektorem pozarządowym od 1999 roku.

Doświadczona trenerka i doradczyni z zakresu tworzenia PES, podmiotów reintegracyjnych, zarządzania organizacją, zarządzania finansami w PES, wprowadzania procesów jakości w działalności organizacji, coach w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych, inicjatorka licznych działań w społeczności lokalnej oraz działań we współpracy z jednostkami sektora finansów publicznych, ekspertka z zakresu ekonomii społecznej.

W latach 2002 -2008 Wiceprezes Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych, od 2008 Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, od 2015 Wiceprezes Katowickiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA.

Zofia Kastelik-Krzyżowska

specjalista ds. wsparcia PES i PS, specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości.

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania projektami EFS, Zarządzania zasobami ludzkimi i Doradztwa zawodowego.

Posiada 12-letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, zaczynając do współpracy wolontarystycznej, poprzez administrowanie, koordynację i rozliczanie projektów europejskich.

Od 2008 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, prowadzi doradztwo, szkolenia i działania animacyjne dla organizacji i podmiotów ekonomii społecznej oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Ekspert z zakresu ekonomii społecznej, zarządzania organizacją pozarządową, zarządzania projektami, pozyskiwania środków na działalność organizacji, tworzenia i prowadzenia podmiotów reintegracyjnych.

Piotr Stoły

animator

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, ekspert z zakresu ekonomii społecznej i szeroko rozumianej działalności pozarządowej. Z sektorem pozarządowym związany od lat 90. XX w.

Trener i szkoleniowiec z zakresu zarządzania projektami, ekonomii społecznej, moderator strategii rozwoju ekonomii społecznej, animator działalności na rzecz osób wykluczonych społecznie, twórca partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej.

Ukończył z wyróżnieniem programy EURO-NGO oraz „Lider”, finansowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Sylwia Krawczyk

animatorka, doradca kluczowy

Socjolog i doradca zawodowy. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kadrami doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Bankowej. Posiada szeroko pojęte doświadczenie w pracy w projektach, ze społecznością lokalną. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami rynku pracy. Prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, technik sprzedaży i negocjacji, a także różnego typu zajęcia animacyjne.

Anna Polak

animatorka wspierająca, specjalista ds. wsparcia PES i PS

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na wydziale Pedagogiki Specjalnej. Specjalista ds. wsparcia PES i PS, obsługuje biuro oraz media społecznościowe, z 25-letnim doświadczeniem w realizacji projektów, w tym wzmacniających potencjał środowiska. Wykazuje się dobrą koordynacją pracy, umiejętnościami organizacyjnymi i technicznymi, w tym online. Ma umiejętności w zakresie zarządzania projektami oraz pracy z ludźmi.

Anna Nowicka-Rzeszutek

animatorka, doradca kluczowy oraz biznesowy

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego wydziału Prawa i Administracji oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Z FRES związana prawie od początku jego istnienia, aktualnie zajmuje się doradztwem i animacją. Prowadzi warsztaty, szkolenia i doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia ngo, marketingu, komunikacji, pracy w zespole. Współautorka publikacji dotyczących III sektora. Koordynatorka projektów kojarzona również z innymi organizacjami pozarządowymi, m.in. członkini Regionalnego Centrum Wolontariatu. Z trzecim sektorem związana od 13 lat. Ukończyła Kurs języka migowego SJM.

Anna Miczka-Klosa

animatorka, doradca kluczowy

Socjolożka, doświadczona trenerka, absolwentka Ślaskiej Akademii Liderek, oraz wielu innych szkoleń, animatorka, była przedsiębiorczyni. Posiada doświadczenie w pracy w projektach jako ich pomysłodawczyni i koordynatorka. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Pracuje ze społecznością lokalną. Założycielka i prezeska Fundacji Cambio. Prowadzi warsztaty oraz doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia NGO oraz w obszarze umiejętności miękkich.

Magdalena Szymała–Skorek

doradca biznesowy, doradca specjalistyczny

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego na specjalizacji finanse i inwestycje, trener i doradca z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie finansów, prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznes planów i księgowości w PES, prezeska przedsiębiorstwa społecznego.

Michał Szafrański

doradca biznesowy

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego na specjalizacji finanse i inwestycje, trener i doradca z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie finansów, prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznes planów i księgowości w PES , prezes zarządu dwóch spółek z o.o.

Łukasz Tworek

doradca specjalistyczny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat), spółek prawa handlowego oraz podmiotów takich jak fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne. Występował także jako pełnomocnik w wielu postępowania administracyjnych i cywilnych. W zawodzie prawnika od 2008 r.